>

POWYŻEJ 500 zł – NA TERENIE POLSKI WYSYŁKA GRATIS!

Warunki korzystania ze sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Jelly;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jelly.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jelly a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jelly.com.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Jelly, działający pod adresem www.jelly.com.pl, prowadzony jest przez 
Jewelry Craft Łukasz Ciopiński, ul. Ostrobramska 75C lok.3.07, 04-175, Warszawa, NIP: 113-253-35-96,
REGON: 146890348. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Java, Html

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Jelly  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jelly.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

9.RODO
-Administratorem danych na stronie jest Jewelry Craft Łukasz Ciopiński, będący właścicielem sklepu Jelly
-Dane Użytkowników/ Klientów zostały zarejestrowane w systemie w momencie składania zamówienia lub założenia konta w sklepie
-Dane przetwarzane są w celu realizacji wykonania umowy, umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu Jelly, w tym dokonywania transakcji płatności oraz sprzedaży, obsługi reklamacji, kontaktu w związku z realizacją usług.
-Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jelly w celu:

 • monitorowania aktywności, obejmującej np. słowa kluczowe oraz preferowane produkty
 • prowadzenia działań marketingowych
 • kontaktowania się z Klientami w celach związanych z dozwolomymi działaniami marketingowymi, poprzez email oraz telefon
 • monitorowania użytkowników celu optymalizacji działania witryny www sklepu Jelly
 • organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik zgłosi chęć udzuału
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywania danych dla celów archiwizacji historii zamówień
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
Za zgodą użutkowników przetwarzamy dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stronn www oraz aplikacji mobilnych
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając taką prośbę pod adres kontakt@jelly.com.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą pomiędzy z Użytkownikiem/ Klientem i tym samym świadczyć usługę:
 • adres e-mail, telefon, adres dostawy, imię i nazwisko ( w przypadku firm informacje rejestrowe - nazwa, adres, nip)
Jewelry Craft gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo odstępu, zmiany oraz usunięcia danych osobowych Klienta/Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, aktualizacji, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z tych uprawnień Użytkownik/ Klient może skorzystać, gdy:
 • zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne i nalezy je zaktualizować
 • w odniesieniu do usunięcia danych:gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, zostanie zgłoszony sprzeciw względem przetwarzania danych, dane bedą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z wynikającego przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: gdy Użytkownik/Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe - może żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający zweryfikować przez Jewelry Craft ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik/ Klient nie będzie chciał ich usunięcia; kiedy nie będą już  nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi/Klientowi do dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania  danych - do czasu ustalenia czy posiadamy prawne podstawy i czy są one nadrzędne wobec sprzeciwu;
 • przeniesienie danych: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika/Klienta lub zawartej z nim umowy oraz, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
Klient/ Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych ( ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownik/ Klient ma prawo wnieść gdy odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację oraz gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Prawo sprzeciwu można zgłaszać od dnia 25.05.2018r.

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają nam usługi płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać dane organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Przechowujemy dane osobowe na czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • statystycznych i archiwizacji
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi/ sprzedaży
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia wykonywania umowy
Przechowujemu dane osobowe do celów marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Jelly  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Jelly za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Jelly.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Jelly.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Jelly,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.jelly.com.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Jelly  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:

a) anulowanie złożonego zamówienia i zwrot kosztów,

b) wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (jeżeli sprzedający poinformuje o takiej możliwości dotyczącej danego zamówienia),

c)  częściowe zrealizowanie zamówienia.

8. W przypadku gdy Kupujący dokonał przedpłaty, a nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia.

9. Zamówienie może być anulowane poprzez e-mail oraz drogą telefoniczną jednakże, jedynie po potwierdzeniu tożsamości osoby telefonującej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów Inpost

- Punktów odbioru Inpost m.in. sieć sklepów Żabka oraz Freshmarket

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w showroomie:
JELLY- ul. Ostrobramska 75C (Atrium Promenada), 04-175 Warszawa, Polska,
Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu odbioru.

Koszty dostawy określone są w zakładce strony "Koszty dostawy".
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie wysyłane są do 10 dni roboczych. W okresie świątecznym czas realizacji może wydłużyć się do 15 dni robocznych ze względu na dużą kolejkę zamówień. Czas liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki towarów personalizowanych na indywidualne zamówienie lub chwilowo niedostępnych na magazynie.

4. Wysyłki zagraniczne są realizowane tylko za pośrednictwem firm kurierskich, do krajów zawartych w zakładce "Koszt dostawy" na stronie www.jelly.com.pl. Dostawa do innych miejsc, nie zawartych w cenniku może zostać zrealizowana po wcześniejszej wycenie przez Jelly. Ewentualne dodatkowe opłaty do wysyłek poza Unię Europejką, jak cło, koszty magazynowania przez firmę kurierską, opłaty importowe i podobne są po stronie Klienta. W przypadku nie odebrania przesyłki z winy Klienta zobowiązuje się on do pokrycia powstałych dodatkowych kosztów przesyłki zwrotnej oraz ponownego nadania. 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jelly.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3. Rabaty nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi i wyprzedażami, chyba że zostanie to inaczej określone w regulaminie danej promocji.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem wpłacając pieniądze na konto firmy JEWELRY CRAFT - 
PKO Bank Polski 29 1440 1387 0000 0000 1691 6714

- za pobraniem (opcja dostępna dla Klientów posiadający aktywne konto użytkownika w Sklepie, po pierwszym pozytywnie zrealizowanym zamówieniu)

- płatnością w systemie PayU 

5. Koszt ewentualnych przelewów zagranicznych, prowizji bankowych ponosi Kupujący. W przypadku naliczenia przez bank Sprzedającego prowizji za przewalutowanie z walut obcych na złotówki, Klient jest zobowiązany do dopłaty kwoty prowizji w wysokości *20 PLN.
*W przypadku rezygnacji z zamówienia  kwota zwrotu zostanie pomniejszona o naliczoną prowizję.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Jewelry Craft, ul. Ostrobramska 75C lok.3.07, 04-175, kontakt@jelly.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie www.jelly.com.pl
w zakładce "Formularze do pobrania".

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu. 
Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar może zostać odesłany do Klienta na jego koszt.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrotowi nie podlegają produkty na indywidualne zamówienie Klienta, takie jak: produkty z indywidualnym grawerem lub o nie standardowych parametrach względem artykułów dostępnych w aktualnej ofercie (długość, wzór, materiał).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

1. Jelly jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres korespondencyjny: Jewelry Craft, ul. Kryniczna 7a, 03-934 Warszawa, kontakt@jelly.com.pl. Jelly zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Na każdy produkt zakupiony w Sklepie Internetowym www.jelly.com.pl udzielana jest gwarancja producenta lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem produktów przy opisie których podane zostały odrębne warunki gwarancji.

4. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.40. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej,  prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.jelly.com.pl telefonicznie pod numerem +48 530 960 000 lub za pomocą adresu e–mail: kontakt@jelly.com.pl.

5. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.

6. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę  i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sklep o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamację zgodnie z procedurą.

7. W przypadku niezgodności odebranego towaru, ze składanym zamówieniem, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi sprzedający.

8. Wysyłki reklamowanego towaru prosimy kierować na adres korespondencyjny Jewelry Craft, ul. Kryniczna 7a, 03-934 Warszawa lub do paczkomatu Inpost WAW165A mieszczącego się na ulicu Ostrobramskiej 75C w Warszawie. Do reklamowanego towaru prosimy załączyć dowód zakupu, dane kontaktowe z numerem zamówienia oraz krótki opis zgłaszanej reklamacji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Jelly  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Jelly o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Jewelry Craft, ul. Kryniczna 7a, 03-934 Warszawa, kontakt@jelly.com.pl.

4. Jelly zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Jelly  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Jelly a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Jelly.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Dyrektywa Omnibus w sklepie Jelly.

W związku z obowiązkiem dostosowania sklepów internetowych do Dyrektywy Omnibus, sklep Jelly.com.pl informuje iż obowiązująca cena regularna przecenionego produktu jest  najniższą ceną sprzedaży jaka obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed rozpoczęcia aktualnej obniżki.

(Obecnie sklep jest w trakcie modernizacji mającej wprowadzić nowy widok cen produktów na stronie internetowej.) 

 

Wpisana ilość jest większa niż stan magazynowy.
Dodano do koszyka maksymalną ilość, która jest na stanie.